Warranty | ศูนย์รวมรถ เอทีวี ATV ยูทีวี UTV สามล้อไฟฟ้า

K-LION Diamond Guarantee


อุ่นใจกับ Diamond Guarantee ที่รับประกันคุณภาพรถเอทีวี ยูทีวี นานสูงสุด 1 ปีเต็ม และสามล้อไฟฟ้านานสูงสุด 3 ปีเต็ม ฟรีค่าแรงและอะไหล่ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ATV Warranty

  • เพิ่มความมั่นใจ กับระยะเวลาการรับประกันเครื่องยนต์นาน 1 ปีเต็ม
  • หายห่วงตลอดเวลา กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางโทรศัพท์ไม่เว้นวันหยุด
  • สบายกระเป๋า ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
  • อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ ศูนย์บริการเคไลอ้อนทั่วประเทศ มาตรฐานเดียวกัน

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับรถเอทีวีและยูทีวี

1. การรับประกัน เครื่องยนต์ มีกำหนดระยะเวลานาน 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อสินค้า
2. บริษัทฯ รับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกันหรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
3. บริการตรวจซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรง*และค่าอะไหล่ ส่วนค่าพาหนะคิดตามเงื่อนไขด้านล่าง**

เงื่อนไขที่ไม่ได้รับประกันสำหรับรถเอทีวีและยูทีวี

1. การเสื่อมสภาพตามปกติจากการใช้เช่น ผ้าเบรก ยาง สึกหรอ
2. ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำให้สินค้าเสียหาย หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง และหรือใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่บริษัทฯ ไม่รับรองเช่นการใช้น้ำมันผิดเกรด เป็นต้น
4. การดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ ต่อเติม ฯลฯ จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดทันที
5. ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และหรือฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัท และ/หรือใช้เกินข้อจำกัดของสินค้า
6. ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ศึกษาคู่มือการใช้ หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่เปลี่ยนน้ำมันตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ในกรณีที่เครื่องเสีย ผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง และ/หรือไม่แจ้งซ่อม ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

Electric Vehicle Warranty

  • เพิ่มความมั่นใจ กับระยะเวลาการรับประกันมอเตอร์นาน 3 ปีเต็ม
  • หายห่วงตลอดเวลา กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางโทรศัพท์ไม่เว้นวันหยุด
  • สบายกระเป๋า ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
  • อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ ศูนย์บริการเคไลอ้อนทั่วประเทศ มาตรฐานเดียวกัน

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับรถพลังงานไฟฟ้า

1. การรับประกันนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี สำหรับมอเตอร์ และรับประกันนาน 6 เดือน สำหรับแบตเตอรี่ นับแต่วันที่ซื้อสินค้า
2. บริษัทฯ รับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกันหรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
3. บริการตรวจซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรง* และค่าอะไหล่ ส่วนค่าพาหนะคิดตามเงื่อนไขด้านล่าง**

เงื่อนไขที่ไม่ได้รับประกันสำหรับรถพลังงานไฟฟ้า

1. การเสื่อมสภาพตามปกติจากการใช้เช่น ผ้าเบรก ยาง สึกหรอ
2. ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำให้สินค้าเสียหาย หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง และหรือใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่บริษัทฯ ไม่รับรองเช่น แบตเตอรี่ผิดสเปค เป็นต้น
4. การดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ ต่อเติม ฯลฯ จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดทันที
5. ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และหรือฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัท และ/หรือใช้เกินข้อจำกัดของสินค้า
6. ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ศึกษาคู่มือการใช้ หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง
7. ในกรณีที่มอเตอร์เสีย ผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง และ/หรือไม่แจ้งซ่อม ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

*ไม่คิดค่าแรง เฉพาะ กรณีลูกค้านำรถเข้ามารับการเซอร์วิสที่ศูนย์บริการเองเท่านั้น หากต้องการให้บริการนอกสถานที่ คิดค่าบริการ 800 บาทต่อวัน
**ค่าพาหนะ คิดตามระยะทาง โดยคำนวณจาก ระยะทาง ไป-กลับ เป็นกิโลเมตร คูณ 5 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ค่าเดินทาง และค่าอะไหล่ ตามสภาวะเศรษฐกิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เก่ี่ยวกับเรา

K-LION เแบรนด์รถเอทีวี ยูทีวี และสามล้อไฟฟ้าเพื่อคนไทย สมรรถะยอดเยี่ยม ราคาถูก มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ การันตีคุณภาพด้วยยอดจำหน่าย ATV ไปยังยุโรปและอเมริกาจำนวนมาก

ติดต่อเรา
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่น

We promise not to send you spam.